melingo

 

תנאי שימוש במוצר Morfix Insights של מלינגו בע"מ

תנאי שימוש אלה נוגעים לשירות לניתוח טקסט בענן מבוסס API  השייך לחברת מלינגו בע"מ ומוגש לשימוש לקוחות מלינגו להלן "שירות מלינגו".

פתיחת השימוש בשירות מלינגו ללקוח מסויים משמעותו מתן רישיון שימוש לא בלעדי ללקוח לבצע  שליחת טקסט כלשהו לשירות מלינגו וקבלת ניתוח מה-API  הכולל פרמטרים שונים לגבי ניתוח הטקסט שנשלח לשירות. אורך הטקסט לניתוח לא יעלה על 50,000 תווים, כולל רווחים.

פרמטרים אלה יכולים להיות – נרמול מילים, חלק דיבר, סיווג טקסט, קביעת Intent, חילוץ ישויות/קטגוריות, המרת שמות וכן כל מידע אחר שמוחצן על ידי השירות כפי שנקבע מעת לעת בין הלקוח למלינגו.

הרישיון הניתן הינו אישי ולא ניתן להעברה והוא אינו מאפשר מתן רישיונות משנה כלשהם על ידי הלקוח לטובת צד ג'.

המשתמש יזהה את קריאותיו לפי קוד הזדהות יחודי שיסופק ע"י מלינגו, להלן "קוד ההזדהות". קוד ההזדהות הינו אישי ולשימוש בלעדי של הלקוח בלבד. הלקוח מתחייב שלא להעביר את קוד ההזדהות שלו לאף צד שלישי.

אין להשתמש במידע שמסופק ע"י שירות מלינגו בכל דרך אחרת שאינה מותרת על פי דין ו/או שמנוגדת לתנאי שימוש אלה או לאינטרסים של מלינגו בע"מ. השימוש בשירות מלינגו מהווה הסכמה מצד המשתמש לאמור לעיל והתחייבותו לפעול בהתאם.

המשתמש בשירות לא יפעיל מערכות לשאיבת מידע כלשהו  מהשירות. כ"כ אין לייצר מילונים או מאגרי מידע לשוניים על בסיס המידע המסופק במסגרת השירות. הפקת מילון או מאגר מילים תהווה הפרה של הסכם תנאי שימוש זה. למען הסר ספק כל הזכויות היוצרים בכל מאגר מידע לשוני שיופק בדרך זו המנוגדת לתנאי השירות יהיו שייכים למלינגו.

מודגש כי כל שימוש אחר ו/או סטייה מתנאי השימוש האמורים לעיל (באופן ישיר או עקיף) תגרום למלינגו נזקים כספיים ואחרים. מלינגו תהיה רשאית לחסום את המפר מלבצע כל שימוש נוסף בשירות וכן לפעול, על פי כל דין, כנגד כל העושה שימוש מפר כאמור.

תנאי שימוש אלה זה עשויים להשתנות, מעת לעת, על ידי מלינגו בע"מ. תנאי השימוש המעודכנים המופיעים באתר בכתובת https://melingo.com/tou-morfix-insights/ הם התנאים המעודכנים.

. דילוג לתוכן